Cautarea barba ilor 36

Aceasta a fost deschisă spre semnare la 11 mai În conformitate cu articolul său 75, Convenția este deschisă spre semnare și aprobare de către statele membre ale Consiliului Europei, de către statele terțe care au participat la elaborarea sa și de către Uniunea Europeană, și este deschisă pentru aderare altor țări terțe în condițiile prevăzute la articolul Convenția a fost negociată pe parcursul a șase reuniuni ale unui comitet ad-hoc specific, care au avut loc în perioada decembrie — decembrie Uniunea Europeană, alături de statele membre, a participat la aceste reuniuni în calitate de observator.

După ce a avut loc cea de a zecea ratificare de către un stat membru al Consiliului Europei, Convenția a intrat în vigoare la 1 august La 1 februariedouăsprezece state membre ale UE ratificaseră Convenția, iar douăzeci și Dating Woman Argentat de state membre o semnaseră. Violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă extremă de discriminare, înrădăcinată în inegalitățile dintre Cautarea barba ilor 36 și bărbați, care contribuie la menținerea și amplificarea acestor inegalități.

Egalitatea între femei și bărbați constituie o valoare fundamentală și se numără printre obiectivele Uniunii Europene, astfel cum se prevede în tratate [articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană TUE și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE ] și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene articolul De altfel, Carta recunoaște dreptul la demnitate umană, dreptul la viață și dreptul la integritatea persoanei și interzice tratamentul inuman sau degradant, precum și toate formele de sclavie și de muncă forțată articolele din Cartă.

Moving Day ! Elsa and Anna toddlers are packing

În plus, protecția femeilor împotriva violenței este o obligație înscrisă în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care UE este parte, împreună cu statele sale membre 2iar comitetul ONU de monitorizare a punerii în aplicare a acestei convenții a recomandat UE să ratifice Convenția Consiliului Europei, ca un pas către combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor cu handicap 3.

În sens mai general, UE este ferm angajată în combaterea violenței, nu numai în interiorul propriilor granițe, ci și în cadrul inițiativelor sale internaționale 4.

 Ну и. Для того и предназначен этот переключатель, верно. Мидж покачала головой. - Только если файл не заражен вирусом.

UE a adoptat poziții ferme 5 cu privire la necesitatea eradicării violenței împotriva femeilor și finanțează campanii specifice și proiecte locale de combatere a acestui fenomen. Legislația existentă în domeniul protecției victimelor criminalității, al abuzului sexual și al exploatării sexuale a copiilor, al azilului și migrației ține seama de nevoile speciale ale victimelor violenței de gen.

În pofida eforturilor depuse atât la nivel național, cât și la nivelul UE, amploarea fenomenului de violență împotriva femeilor rămâne un motiv serios de îngrijorare. Violența bazată pe gen are un impact nu numai asupra sănătății și a bunăstării, ci și asupra participării femeilor la piața forței de muncă, acest aspect influențând negativ independența economică a acestora și economia în general.

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați estimează că, în UE, violența bazată pe gen împotriva femeilor generează costuri de aproximativ de miliarde EUR pe an 7.

Convenția prevede o gamă largă de măsuri, de la colectarea datelor și sensibilizare la măsuri juridice privind incriminarea a diferite forme de violență împotriva femeilor. Aceasta Cautarea barba ilor 36 măsuri de protecție a victimelor și furnizarea de servicii de sprijin și abordează problema violenței de gen în contextul azilului și migrației, precum și al aspectelor transfrontaliere.

Convenția instituie un mecanism de monitorizare specific care le permite părților să asigure punerea în aplicare eficace a dispozițiilor sale. Convenția definește principalele concepte utilizate în întregul text. Se extinde definiția termenului de femei, pentru a include și fetele cu vârsta sub 18 ani. Părțile sunt obligate să condamne toate formele de discriminare prin asigurarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în ordinea lor juridică; se specifică în mod clar faptul că se pot adopta măsuri de discriminare pozitivă.

În conformitate cu statutul său de instrument de protecție a drepturilor omului, Convenția obligă toate părțile să se asigure că actorii statali se abțin de la comiterea oricărui act de violență și că își exercită obligația de diligență pentru ca actele de violență comise de actori nestatali să fie prevenite, anchetate și pedepsite, iar victimele să primească reparații pentru astfel de acte.

Convenția se aplică în mod explicit pe timp de pace și în situații de conflict armat. Convenția instituie obligații numai în ceea ce privește femeile, dar se încurajează aplicarea ei în cazul tuturor victimelor violenței domestice, mai exact și în cazul bărbaților și băieților. Acest fapt se traduce prin obligația de a plasa drepturile victimelor în centrul tuturor măsurilor și de a asigura o cooperare eficace între toți actorii relevanți, și anume între instituții, agenții și organizații, precum și la toate nivelurile - național, regional și local.

Organizațiile neguvernamentale și societatea civilă trebuie recunoscute ca actori importanți, iar părțile trebuie Cautarea barba ilor 36 le încurajeze și să le sprijine activitatea. Părțile trebuie să aloce resurse financiare și umane corespunzătoare pentru punerea în aplicare a politicilor, măsurilor și programelor integrate de combatere și prevenire a violenței, inclusiv să asigure fonduri suficiente actorilor neguvernamentali. În plus, Convenția recunoaște rolul esențial al colectării sistematice și corespunzătoare de date pentru ca procesul de elaborare a politicilor să fie eficace, iar monitorizarea măsurilor adoptate de mecanismul de supraveghere să se desfășoare pe baza unor date fiabile și comparabile.

Una dintre dispozițiile centrale prevede numirea și, dacă este necesar, crearea unuia sau a mai multor organisme oficiale responsabile de coordonarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor și a măsurilor, inclusiv de coordonarea colectării, analizării și diseminării datelor. Capitolul III prezintă obligațiile părților în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen. În conformitate cu filozofia generală a Convenției, părțile sunt obligate să adopte o abordare multidimensională, care să cuprindă campanii de sensibilizare a opiniei publice, care să includă egalitatea de gen și problema violenței în educația formală, la toate nivelurile, prin intermediul unor materiale didactice și al unor programe de învățământ adecvate și care să extindă promovarea nonviolenței și a egalității de gen în contexte educaționale informale, în mediul sportiv, cultural și recreativ, precum și în mass-media.

Părțile trebuie să se asigure că profesioniștii care se ocupă de victime și de agresori beneficiază de o formare adecvată. Trebuie, de asemenea, introduse măsuri pentru a se oferi programe de sprijin și de tratament destinate agresorilor. Sectoarele mass-media și tehnologia informațiilor trebuie încurajate să participe la elaborarea Cautarea barba ilor 36 conținut și de standarde voluntare.

Cautari de fata iubitoare

Capitolul IV stabilește principiile generale cu privire la natura informațiilor, serviciile de sprijin, protecția oferită victimelor violenței și martorilor. Acesta conține o listă de domenii în care părțile trebuie să prevadă anumite măsuri. Printre acestea se numără și disponibilitatea unor servicii de sprijin generale, cum ar fi consilierea juridică și psihologică, precum și a unor servicii specializate, cum ar fi oferirea de adăposturi, servicii de asistență gratuită accesibile în permanență prin telefon, asistență medicală și medico-legală specifică pentru victimele violenței sexuale și luarea în considerare a nevoilor copiilor care sunt martori.

În plus, trebuie adoptate, pe de o parte, măsuri pentru a încuraja denunțarea violenței de către orice martor care asistă la comiterea unui act de violență sau are motive întemeiate să creadă că un astfel de act poate fi comis sau că există pericolul producerii unor noi acte de violență, iar pe de altă parte, norme privind condițiile în care profesioniștii pot raporta comiterea unor acte de violență sau faptul că există pericolul comiterii unor astfel de acte, fără a încălca obligația generală de confidențialitate.

Seturi de intalnire Senegalese

Capitolul V privind dreptul material identifică acele forme de violență care necesită o intervenție în materie de drept penal și le solicită părților să vizeze o serie de infracțiuni din dreptul lor penal.

Printre acestea se numără violența psihologică prin amenințare sau constrângere, urmărirea 9violența fizică, violența sexuală și violul, căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, avortul forțat și sterilizarea forțată, precum și hărțuirea sexuală.

Convenția obligă părțile să incrimineze complicitatea și tentativa de comitere a infracțiunilor, precum și provocarea comiterii acestor infracțiuni de către terți, și să prevadă sancțiuni adecvate și disuasive.

Palarie cu viziera SlowTon, bumbac, Negru

Sentințele definitive care au fost deja pronunțate de o altă parte pot fi luate în considerare pentru stabilirea sancțiunii. Trebuie să se prevadă introducerea unor circumstanțe agravante în ordinea juridică națională a fiecărei părți, în conformitate cu dispozițiile Convenției.

Cauta i femeie 71170

De asemenea, Convenția impune părților să se asigure că victimele infracțiunilor definite beneficiază de suficiente despăgubiri civile și compensații din partea autorilor acestor acte, precum și de compensații complementare adecvate din partea statului Incidentele de violență trebuie luate în considerare în cadrul procedurilor judiciare privind custodia, drepturile de vizitare și siguranța copiilor.

În termeni procedurali, Cautarea barba ilor 36 obligă părțile să își stabilească competența în privința actelor comise pe teritoriul lor de către unul dintre resortisanții lor sau de către o persoană care își are reședința obișnuită pe teritoriul lor și să depună eforturi pentru a stabili competența în privința infracțiunilor săvârșite împotriva unuia dintre resortisanții lor sau a unei persoane care își are reședința obișnuită pe teritoriul lor În cele din urmă, părțile nu sunt autorizate să instituie proceduri alternative de soluționare extrajudiciară obligatorie a litigiilor.

Capitolul VI abordează dreptul procedural și măsurile de protecție pe durata investigațiilor și a procedurilor judiciare. Părțile trebuie să se asigure că autoritățile de asigurare a respectării legii le oferă victimelor protecție imediată, inclusiv colectarea de probe, și efectuează evaluări ale riscului de mortalitate și ale gravității situației.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită accesului infractorilor la arme de foc. Ordinea juridică trebuie să ofere posibilitatea de a Dating i site ul de schimb în regim de urgență ordine de interdicție, de restricționare sau de protecție, fără a impune sarcini financiare sau administrative excesive asupra victimei. Ca regulă generală, infracțiunile cele mai grave nu trebuie să fie condiționate de existența unui raport sau a unei plângeri depuse de victimă În prezentul capitol, Convenția stabilește o listă deschisă de măsuri menite să protejeze drepturile și interesele victimelor, inclusiv nevoile acestora în calitate de martori, în toate etapele investigațiilor și procedurilor judiciare.

fete singure in cautare de relatii serioase casatorie

Printre aceste măsuri se numără, de exemplu, măsuri de protejare a victimelor împotriva actelor de intimidare și de victimizare repetată, măsuri de informare timpurie a acestora în cazul în care agresorii evadează Cautarea barba ilor 36 sunt eliberați sau măsuri prin care să se evite, în măsura posibilului, contactul dintre victimă și agresor.

Nevoile speciale ale copiilor victime și ale copiilor martori trebuie să fie luate în considerare în mod deosebit. Părțile trebuie să prevadă dreptul la asistență judiciară. În plus, termenul de prescripție trebuie interpretat în așa fel încât să se permită inițierea eficientă a procedurilor Cautarea barba ilor 36 ce victima a atins vârsta majoratului, pentru cele mai grave Cautarea barba ilor 36 Capitolul VII ține seama de faptul că femeile migrante și solicitanții de azil sunt deosebit de vulnerabili la violența de gen și introduce o percepție a violenței de gen în acest context.

Acesta prevede posibilitatea ca femeile victime migrante să obțină un statut de rezident autonom Violența de gen trebuie să fie recunoscută ca fiind o formă de persecuție, iar evaluarea statutului de refugiat trebuie să integreze dimensiunea de gen. În plus, părțile trebuie să instituie proceduri de azil care să țină seama de dimensiunea de gen. Acest capitol se ocupă, de asemenea, de respectarea principiului nereturnării în ceea ce privește femeile care sunt victime ale violenței.

Capitolul VIII este consacrat asigurării cooperării internaționale între părți, care cooperează în ceea ce privește punerea în aplicare a Convenției și fac uz de instrumentele de cooperare regionale și internaționale relevante. Părțile trebuie să se asigure că plângerile referitoare la infracțiuni comise pe teritoriul Cautarea barba ilor 36 alte părți se pot depune în țara de reședință a victimei.

În situațiile în care există un risc imediat ca o persoană să fie supusă unor acte de violență, părțile trebuie să se informeze reciproc, astfel încât să poată fi luate măsuri de protecție. Acest capitol include obligația de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Convenția Consiliului Europei pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor personale nr. Capitolul IX stabilește mecanismul de monitorizare a punerii în aplicare a Convenției.

Procedura de alegere a fost definită de Comitetul de Miniștri Părțile transmit informații GREVIO, care poate, de asemenea, să desfășoare mai multe anchete specifice și vizite în țările vizate.

Rapoartele finale și concluziile se transmit părții în cauză și Comitetului Părților. Acesta din urmă poate hotărî să adopte recomandări adresate părții în cauză. Parlamentele naționale sunt invitate să participe la activitatea de monitorizare. Comitetul Părților este alcătuit din reprezentanții părților la Convenție. Comitetul se reunește la solicitarea unei treimi dintre părți, a președintelui Comitetului Părților sau a Secretarului General al Consiliului Europei.

Capitolul X precizează faptul că această Convenție nu afectează obligațiile care le revin părților în temeiul altor instrumente internaționale și că părțile sunt libere să încheie alte acorduri internaționale cu privire la chestiunile reglementate de Convenție, Cautarea barba ilor 36 a completa sau a consolida dispozițiile acesteia.

 •  Salida! - крикнул Беккер.
 • Dating femeie furgonete
 • XtraSize - AVERTIZARE Promovare (%) - Doar astăzi
 • Un bărbat din Sibiu care cauta femei singure din Slatina
 •  - Это и есть ключ к шифру-убийце.
 • Она просила его открыть скрытый смысл этих слов, но Дэвид отказывался и только улыбался: «Из нас двоих ты криптограф».
 • Беккер повернулся к панку.

Capitolul XI stabilește procedura de modificare a Convenției. Părțile care nu sunt membre ale Consiliului Europei sunt consultate cu privire la aceste modificări.

Capitolul XII conține dispozițiile finale. În acest capitol se precizează faptul că această Convenție nu aduce atingere dispozițiilor mai favorabile cuprinse în dreptul intern sau internațional obligatoriu din punct de vedere juridic; capitolul conține o clauză privind soluționarea litigiilor și dispozițiile referitoare la semnare, ratificare, intrarea în vigoare și la aderarea statelor care nu sunt membre ale Consiliului Europei.

Convenția este explicit deschisă spre semnare de către Uniunea Europeană [articolul 75 alineatul 1 ] și este supusă ratificării, acceptării sau aprobării; instrumentele necesare urmează să fie depuse la Secretarul General al Consiliului Europei. În momentul semnării sau ratificării Convenției, atât statele, cât și UE pot preciza domeniul de aplicare teritorial. Se pot formula rezerve cu privire la un număr limitat de dispoziții, pentru o perioadă reînnoibilă de cinci ani. Convenția este completată de o anexă care stabilește privilegiile și imunitățile de care beneficiază membrii GREVIO și Cautarea barba ilor 36 membri ai delegațiilor în timpul vizitelor efectuate în țările vizate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Încheierea Convenției ar transmite un mesaj politic puternic în ceea ce privește angajamentul UE în combaterea violenței împotriva femeilor, asigurarea coerenței între acțiunile sale interne și cele externe, complementaritatea între nivelul național și nivelul UE, precum și consolidarea credibilității și a responsabilității sale față de partenerii săi internaționali.

S-ar consolida astfel și acțiunile UE care vizează violența împotriva femeilor, prin asigurarea unei mai bune coordonări la nivel intern și prin consolidarea rolului său în cadrul forurilor internaționale. Uniunea este competentă în special în ceea ce privește combaterea discriminării și egalitatea de gen, în temeiul articolului din TFUE, domeniu relevant pentru capitolul I, și în ceea ce privește hărțuirea sexuală, care face obiectul articolului 40 din Convenție — în materie de încadrare în muncă și de muncă, precum și în materie de acces la bunuri și servicii și de furnizare de bunuri și servicii; Uniunea este competentă, de asemenea, în ceea ce privește legislația secundară în temeiul articolelor 82 și 84 din TFUE pentru adoptarea de măsuri prevăzute în capitolul IV și în capitolul VI, care vizează protejarea și sprijinirea victimelor și anchetarea, urmărirea penală, dreptul procedural și măsurile de protecție.

În ceea ce privește exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, articolul 83 alineatul 1 din TFUE oferă un temei juridic pentru acțiunea Uniunii.

În ceea ce privește aspectele legate de protecția consulară Site ul de dating executiv superior se vedea articolul 18 alineatul 5 din Convenție], competența UE decurge din articolul 23 din TFUE.

În cele din urmă, Uniunea are competență în temeiul articolelor 81 și 82 din TFUE pentru aspectele transfrontaliere în materie civilă și penală, fapt relevant pentru măsurile incluse în capitolul VIII privind cooperarea internațională Acest capitol include, de asemenea, obligații privind protecția datelor, domeniu care este de competența Uniunii în conformitate cu articolul 16 din TFUE.

Uniunea a Caut divorțate femei din Craiova numeroase acte legislative în cele mai multe dintre aceste domenii: hărțuirea sexuală în materie de încadrare în muncă și de muncă, precum și în materie de acces la bunuri și servicii 21drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității în cadrul procedurilor penale, inclusiv în faza de anchetă și în cea de urmărire penală 22azilul și migrația, Cautarea barba ilor 36 și statutul de rezident al resortisanților țărilor terțe 23cooperarea transfrontalieră în materie civilă și penală 24dispozițiile de drept penal material privind protecția copiilor care, în ceea ce privește fetele, fac obiectul Convenției 25dispozițiile privind serviciile media audiovizuale și protecția minorilor, interzicerea discriminării în mesajele comerciale și a incitării la ură bazată, printre altele, pe sex 26precum și Cautarea barba ilor 36 datelor Există, de asemenea, acte legislative ale Uniunii privind aspecte legate de cooperarea statelor membre cu privire la protecția consulară a cetățenilor UE Obligații rezultă, de asemenea, din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care UE și statele membre sunt părți contractante Prezenta Convenție Cautarea barba ilor 36, la articolele 6, 7, 15 și 16, că statele participante trebuie să se asigure, în măsura competențelor de care dispun, că femeile și copiii cu handicap se bucură de drepturi egale și că persoanele cu handicap sunt protejate împotriva exploatării, violenței și abuzului.

 • Мне кажется, я должен вам сказать… что это не случайный набор букв.
 • Site ul dating Elve ia Romande
 • Peruvian Maca - AVERTIZARE Promovare (%) - doar astăzi Lei
 • Femeile cauta barba i la Azazga
 • Такси все еще продолжало крутиться, и в ожидании столкновения он сжался в комок.
 • Затем, с еще мокрыми волосами, угощал поверженного соперника орешками и соком.
 •  Не очень правдоподобное заявление.

În măsura în care Convenția poate afecta sau modifica domeniul de aplicare al acestor norme comune, Uniunea are competență exclusivă în temeiul articolului 3 alineatul 2 din TFUE.

Acest lucru se aplică, de exemplu, chestiunilor legate de statutul de rezident al resortisanților din țări terțe și al apatrizilor, inclusiv al persoanelor care beneficiază de protecție internațională, în măsura în care acest aspect este reglementat de legislația Uniunii, precum și examinării cererilor de protecție internațională și drepturilor victimelor criminalității.

Chiar dacă multe dintre dispozițiile în vigoare menționate mai sus sunt norme minime, nu se poate exclude faptul că, prin prisma jurisprudenței recente, unele dintre acestea pot fi, de asemenea, afectate sau că domeniul de aplicare al acestora poate fi modificat.

Dacă din examinarea unei măsuri a Uniunii Europene reiese faptul că aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificată ca principală sau predominantă, în timp ce cealaltă este doar incidentală, măsura trebuie să fie întemeiată pe un temei juridic unic, mai exact acel temei necesar scopului sau componentei principale sau predominante.

În mod excepțional, dacă se stabilește că măsura urmărește mai multe obiective care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreunul să fie secundar și indirect în raport cu celălalt, măsura trebuie să fie întemeiată pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare Temeiurile juridice din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care sunt relevante în acest context sunt următoarele: articolul 16 protecția datelorarticolul 19 alineatul 1 discriminarea de genarticolul 23 protecția consulară pentru cetățenii unui alt stat membruarticolele 18, 21, 46 și 50 libera circulație Cautarea barba ilor 36 cetățenilor, libera circulație a lucrătorilor și libertatea de stabilirearticolul 78 azil, protecția subsidiară și protecția temporarăarticolul 79 imigrațiearticolul 81 cooperare judiciară în materie civilăarticolul 82 Cautarea barba ilor 36 judiciară în materie penalăarticolul 83 definiția infracțiunilor penale și a sancțiunilor la nivelul UE pentru infracțiunile deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalierăarticolul 84 măsuri nearmonizate de prevenire a criminalității și articolul Cautarea barba ilor 36 de șanse și egalitatea de tratament între femei și bărbați în materie de încadrare în muncă și de muncă.

În ansamblu, deși Convenția are mai multe componente, scopul său principal constă în prevenirea infracțiunilor săvârșite prin violență împotriva femeilor, inclusiv a violenței domestice, precum și protejarea victimelor unor astfel de infracțiuni. Prin urmare, pare a fi oportună întemeierea deciziei pe competențele Uniunii în cadrul titlului V din TFUE, în special pe articolul 82 alineatul 2 și pe articolul Dispozițiile Convenției cu privire la alte chestiuni sunt auxiliare sau, de exemplu, în ceea ce privește protecția datelor, dispozițiile sunt legate de măsurile care constituie elementul principal al Convenției În consecință, pentru ca UE să își exercite competențele asupra întregii Convenții, cu excepția elementelor asupra cărora nu ar avea niciun fel de competență, principalele temeiuri juridice sunt articolul 82 alineatul 2 și articolul 84 din TFUE.

Dimensiunea redusă a membrului contribuie la lipsa de încredere?

Întrucât competențele sunt strâns legate între ele, Comisia consideră că este oportun ca statele membre și Comisia să stabilească modalitățile de punere în aplicare și monitorizare a mecanismelor prevăzute de Convenție organismul coordonator, în temeiul articolului 10, obligațiile de raportare și de colectare a datelor care îi revin grupului de experți [articolul 11 alineatul 3 și articolele din Convenție].

Convenția a intrat în vigoare la 1 aprilie În conformitate cu articolul 75 din Convenție, Uniunea Europeană poate deveni parte la Convenție. Acesta are drept scop prevenirea, urmărirea penală și eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor și a violenței domestice. Aceasta include măsuri de protecție a victimelor și furnizarea de servicii Cautarea barba ilor 36 sprijin și abordează problema violenței de gen în contextul azilului și migrației.

Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului și o formă extremă de discriminare, înrădăcinată în inegalitățile dintre femei și bărbați, care contribuie la menținerea și amplificarea acestor inegalități.

Angajându-se să pună în aplicare Convenția, Uniunea își confirmă angajamentul de a combate violența împotriva femeilor pe teritoriul său și la nivel mondial și își consolidează acțiunea politică actuală și Cautarea barba ilor 36 juridic substanțial existent în domeniul dreptului procedural penal care prezintă o relevanță deosebită pentru femei și fete.

Convenția abordează, de asemenea, nevoile migranților femei și ale persoanelor care solicită azil sau protecție complementară și subsidiară prin impunerea unei perspective de gen în aceste domenii, în care există deja un cadru legislativ cuprinzător al UE.

După încheierea Convenției, Uniunea va participa la punerea în aplicare și la monitorizarea activităților prevăzute de Convenție. Prin urmare, Uniunea și statele membre ar trebui să devină părți la Convenție, pentru ca împreună să își îndeplinească obligațiile stabilite prin Convenție și să își exercite în mod coerent drepturile conferite.

Textul Convenției este anexat la prezenta decizie. Articolul 2 Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 75 alineatul 2 din Convenție pentru a se exprima consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul Convenției.

Articolul 3 În ceea ce privește aspectele care țin de competența Uniunii și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre, Comisia îndeplinește rolul de organism de coordonare în conformitate cu articolul 10 din Convenție și îndeplinește obligațiile de raportare în temeiul capitolului IX din Convenție. Articolul 4 1. În ceea ce privește aspectele care țin de competența Uniunii, Comisia reprezintă Uniunea în cadrul reuniunilor organismelor create prin Convenție, în special Comitetul Părților prevăzut la articolul 67 din Convenție.

Mai precis, Comisia, în numele Uniunii, selectează și propune experții din cadrul Grupului de experți în intervenția contra violenței împotriva femeilor și a violenței domestice GREVIO și participă la numirea acestora.

Întrucât Convenția acoperă, de asemenea, competențe care nu îi sunt conferite Uniunii, Comisia și statele membre cooperează strâns, în special cu privire la chestiuni legate de monitorizare, raportare, procedura de vot și funcționarea organismului de coordonare prevăzut la articolul 10 din Convenție.

Acestea stabilesc în prealabil modalitățile adecvate acestor acțiuni, precum și modalitățile de reprezentare a pozițiilor respective în cadrul reuniunilor organismelor create prin Convenție.

Aceste modalități sunt prevăzute într-un cod de conduită care trebuie aprobat, dacă este posibil, înainte de depunerea instrumentului de confirmare oficială în numele Uniunii.

Articolul 5 Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Actele de violență sexuală, printre care se numără și violul, nu pot fi exceptate prin formularea unei astfel de rezerve. Temeiul juridic al normelor Uniunii, este, în sine, lipsit de relevanță pentru a stabili dacă un acord internațional aduce atingere normelor Uniunii: temeiul juridic al legislației interne se stabilește în funcție de principala sa componentă, în timp ce norma care ar putea fi afectată poate fi doar o componentă secundară a legislației respective.

Asevedeași