Fran a Inter Dating Site

My phobia is bananas but I can't get over my fear of yellow fruit | Daily Mail Online

Dacă nu există mese de prânz gratuite, ar putea exista totuși mese de prânz scutite de TVA? Această cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret Curtea Regională de Vest, Danemarca se referă la tratamentul din punctul de vedere al TVA-ului al meselor oferite de cantinele întreprinderilor partenerilor de afaceri și personalului cu ocazia unor reuniuni de lucru.

Această furnizare de mese trebuie considerată — atunci când este efectuată cu titlu gratuit — o utilizare în folosul propriu cu privire la care se aplică TVA-ul aferent ieșirilor, în timp ce TVA-ul aferent intrărilor este deductibil?

Site de întâlniri bun lenzburg hottie matură curvă dracului la dracu amator francez

Reglementarea comunitară privind TVA pertinentă în cauză 2. Acțiunile aflate pe rolul instanței naționale se referă la mesele oferite între anii șiastfel încât legislația relevantă este A șasea directivă TVA 2.

Fran a Inter Dating Site caut doamna singura berbești

Potrivit articolului 11 secțiunea A alineatul 1 litera a 4baza de impozitare este constituită, în principiu, din toate elementele care reprezintă contrapartida obținută sau care urmează să fie obținută.

Potrivit articolului 17 alineatul 1 6dreptul de deducere a taxei aferente intrărilor ia naștere în momentul în care taxa deductibilă devine exigibilă în esență, mai degrabă la momentul achiziției din amonte decât la momentul prestației din aval. Printre excepțiile de la această regulă generală se includ și cele prevăzute la articolul 5 alineatul 6 și la articolul 6 alineatul 2care se referă la utilizarea în folosul propriu — atunci când persoana impozabilă utilizează bunuri sau servicii cu privire la care Fran a Inter Dating Site avea dreptul de deducere a taxei aferente intrărilor ea însăși sau atunci când le oferă cu titlu gratuit.

Astfel de livrări sunt considerate operațiuni cu titlu oneros și, prin urmare, sunt supuse TVA-ului, chiar dacă, în realitate, nu Fran a Inter Dating Site obține efectiv nicio contraprestație. Cu toate acestea, nu se tratează în acest mod utilizarea bunurilor ca mostre sau pentru oferirea de cadouri de mică valoare în scopul desfășurării activității.

Top 5 Interracial Dating Sites -- Interracial Couple

O altă dispoziție pertinentă în cauză este aceea de la articolul 17 alineatul 6 10referitoare la Cautarea ideala a omului de nedeductibilitate.

În niciun caz, nu se acordă dreptul de deducere a Agence Intalnirea femeilor pentru cheltuielile care nu sunt legate strict de activitatea economică desfășurată, precum cheltuielile de lux, divertisment sau spectacole. Până la intrarea în vigoare a normelor menționate anterior, statele membre pot continua să aplice toate excluderile prevăzute de legislațiile lor naționale la intrarea în vigoare a prezentei directive.

În pofida primului paragraf din această Fran a Inter Dating Site, Consiliul nu a stabilit niciodată tipurile de cheltuieli care nu dau drept de deducere a taxei Fran a Inter Dating Site intrărilor. Normele daneze privind TVA-ul pertinente în cauză În baza informațiilor oferite de instanța națională prin decizia de trimitere, succesiunea reglementărilor pertinente, a actelor administrative și a deciziilor pronunțate în Danemarca pot fi rezumate după cum urmează.

În temeiul respectivei legi, livrările de bunuri erau în principiu supuse TVA-ului, în timp ce prestările de servicii nu erau supuse TVA-ului, cu excepția unei prevederi exprese a legii.

Prestările de servicii Dating Woman Bung de cantine în întreprinderi nu erau supuse TVA-ului, astfel încât taxa aferentă intrărilor referitoare la aceste prestări era nedeductibilă În plus, articolul 16 alineatul 3 literele a și e din Legea privind TVA-ul prevedea că cheltuielile pentru mâncarea personalului și cheltuielile de protocol nu dau drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată.

Aceste cazuri de nedeductibilitate se bazau pe raționamentul potrivit căruia mâncarea achiziționată de către o societate pentru a oferi mese personalului trebuie considerată ca fiind pentru o utilizare finală dacă societatea, în loc de o oferi personalului o remunerație în natură, plătește un salariu mai mare, personalul va trebui să plătească taxa pentru achiziția respectivă și un drept de deducere a taxei aferente intrărilor referitoare la protocol și la cadouri, inclusiv mesele de prânz de activitate, ar putea favoriza abuzurile.

Articolul 11 alineatul 1 [din Legea privind TVA-ul] prevede că baza de stabilire a TVA-ului include bunurile și serviciile impozabile utilizate în scopurile menționate la articolul 16 alineatul 3. În vederea transpunerii Celei de a șasea directive, Legea privind TVA-ul din a suferit o modificare care a intrat în vigoare la 1 octombrie În special, prestările de servicii au fost, în principiu, supuse plății TVA-ului.

Nedeductibilitățile pentru mâncare și protocol prevăzute la articolul 16 alineatul 3 din Legea privind TVA-ul și normele în materie de utilizări de la articolul 11 alineatul 1 din aceeași lege au rămas nemodificate. Din acest motiv, vânzarea de alimente și de băuturi de către cantinele exploatate de întreprinderi a devenit impozabilă.

Or, în luna noiembrie a anuluiMomsnævn Comisia administrativã de apel competentã în materie de TVA a decis cã baza de stabilire a TVA-ului aferent acestor vânzări trebuia să fie cel puțin egală cu suma dintre prețul de cost al materiilor prime și costurile salariale aferente pregătirii, vânzării și administrării. Prin urmare, furnizările de alimente și băuturi cu titlu gratuit au fost considerate prestări cu titlu oneros a căror contraprestație este prețul de cost.

Penalty Shootout

În anulrespectiva decizie a fost cuprinsă într-o circulară referitoare la cantinele în întreprinderi, care precizează, în plus, că taxa aferentă intrărilor privind bunurile, materiile prime, precum și costurile salariale aferente pregătirii, vânzării și administrării trebuia dedusă integral. Legea privind TVA-ul a fost modificată din nou în anul Nedeductibilitatea, prevăzută la articolul 16 alineatul 3 din Legea privind TVA-ul, a fost menținută fără modificări substanțiale la articolul 42 alineatul 1 punctele 1 și 5 din legea din Datorită metodei în baza căreia era calculat TVA-ul datorat de cantine, aceste norme nu au fost aplicate la oferirea de mese cu titlu gratuit partenerilor de afaceri și personalului cu ocazia reuniunilor.

Întrucât aceste mese erau considerate deja ca fiind furnizate cu titlu oneros contrapartida fiind evaluată în mod fictiv la prețul de costbunurile și serviciile respective nu puteau fi considerate ca fiind utilizate în interes propriu, fapt care ar fi presupus lipsa unei contraprestații Formularea actuală a articolului 42 alineatul 1 punctul 5 din Legea privind TVA-ul a fost introdusă la 14 iunie În conformitate cu expunerea de motive, nu exista nicio intenție de a include cheltuielile cu privire la mesele de prânz de activitate în cantinele proprii ale Fran a Inter Dating Site.

În cursul anuluiLandsskatteret Tribunalul fiscal s-a pronunțat în sensul că este contrară Celei de a șasea directive practica administrativă potrivit căreia TVA-ul aplicat vânzărilor efectuate de cantinele exploatate de întreprinderi trebuia stabilit cel puțin în baza unui preț de cost calculat.

Acesta s-a pronunțat în sensul că TVA-ul aferent vânzărilor trebuia stabilit pe baza contraprestației dobândite efectiv și că norma în materie de utilizări prevăzută la articolul 5 din Legea privind TVA-ul nu putea fi aplicată vânzărilor la un preț inferior prețului de cost calculat.

Situația de fapt, procedura și întrebările preliminare Danfoss, care produce și comercializează mecanisme automate industriale, deține cantine pentru personalul său în mai multe sedii. Aceste cantine sunt utilizate de asemenea și pentru a oferi mese cu titlu gratuit atât pentru partenerii de afaceri, cât și pentru personal cu ocazia reuniunilor de lucru care se desfășoară la sediile întreprinderii.

Fran a Inter Dating Site

INTER FRAN DK SRL

AstraZeneca distribuie produse farmaceutice în Danemarca. În cadrul activităților ei, aceasta invită profesioniști în domeniul sănătății la reuniuni de informare cu privire la diverse patologii, precum și cu privire la desfacerea și la utilizarea produselor sale referitoare la aceste patologii. În funcție de durata reuniunilor, participanților doar partenerilor de afaceri li se oferă mese cu titlu gratuit la cantina societății care de obicei este utilizată pentru vânzarea de alimente și de băuturi personalului.

În privința Danfoss, acțiunile se referă la perioada 1 octombrie septembrie și, în privința AstraZeneca, la perioada 1 octombrie decembrie Ca urmare a hotărârii Landsskatteret din anul a se vedea punctul 19 de mai Fran a Inter Dating Site societăți au introdus o cerere de rambursare a TVA-ului aferent ieșirilor care fusese stabilit pe baza prețului de cost calculat al meselor oferite cu titlu gratuit partenerilor de afaceri și personalului.

Cu toate acestea, întrucât societățile au Fran a Inter Dating Site integral TVA-ul aplicat achizițiilor aferente cantinelor — în conformitate cu practica administrativă în vigoare anterior —, TVA-ul pe utilizări trebuie calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Legea privind TVA-ul. În urma acestui refuz, a fost introdusă o acțiune la Landsskatteret.

Societățile resping acest punct de vedere pentru motivul că excluderile nu au fost aplicate oferirii de mese în discuție până la invalidarea, în anula practicii administrative invocate și că, înainte de această invalidare, practica administrativă invocată autoriza deducerea integrală a TVA-ului aferent oferirii de mese.

De asemenea, societățile susțin că, în orice caz, impozitarea utilizărilor în temeiul articolului 5 alineatul 2 din Legea privind TVA-ul este contrară articolului 6 alineatul 2 din A șasea directivă, întrucât această ultimă dispoziție nu autorizează impozitarea utilizărilor decât dacă utilizările sunt efectuate în alte scopuri decât pentru desfășurarea activității economice, ceea ce nu este cazul oferirii de mese în discuție.

Danfoss, guvernul danez și Comisia Comunităților Europene au depus observații scrise și au prezentat, la fel ca AstraZeneca, și observații orale în cadrul ședinței.

Apreciere Considerăm că este mai util să abordăm aceste două aspecte principale astfel cum sunt prezentate și într-o ordine inversăacordând o atenție corespunzătoare formulării întrebărilor adresate. Cu toate acestea, considerăm esențial, în primul rând, să analizăm cadrul în care dispozițiile respective operează, fapt care va permite clarificarea legăturilor existente între acestea.

Cadrul în care dispozițiile operează Un principiu fundamental inerent sistemului de TVA este acela că sarcina fiscală este suportată numai în etapa finală de consum.

Fran a Inter Dating Site Intalnire unica in Benin

Până la acel moment, deși taxa este percepută în fiecare etapă, sistemul de deducere are ca efect neutralitatea acestei taxe pentru toate persoanele impozabile implicate în procesul de producție și de distribuție.

Fiecare dintre aceste persoane se limitează la a transfera către autoritatea fiscală cuantumul TVA-ului pe care l-a facturat clienților, după deducerea sumelor pe care a trebuit să le plătească furnizorilor săi Prin urmare, în măsura în care TVA-ul este plătit furnizorilor de bunuri și servicii Fran a Inter Dating Site de o persoana impozabilă pentru operațiunile impozabile în aval, dreptul de deducere este fundamental și general.

A percepe taxa aferentă ieșirilor fără a autoriza deducerea taxei aferente intrărilor ar echivala cu impunerea unei taxe cumulative în cascadă, a cărei înlocuire este unul dintre obiectivele esențiale ale sistemului comun al TVA-ului Ca o derogare de la un principiu general, orice abatere de la acest sistem fundamental este de strictă interpretare Fran a Inter Dating Site îndoială că cel mai frecvent exemplu este cel al scutirii de la plata TVA-ului a operațiunilor din aval, în temeiul articolului 13 din A șasea directivă.

Niciun TVA aplicat achizițiilor din aval efectuate pentru astfel Fran a Inter Dating Site operațiuni nu poate fi dedus. Explicația este destul de simplă deoarece nu există taxă aferentă ieșirilor, chiar potențială, teoretică sau virtuală 16din care am putea deduce taxa aferentă intrărilor. Tocmai pentru acest motiv — absența taxei aferente ieșirilor — nu este posibilă Fran a Inter Dating Site taxei aferente intrărilor referitoare la achizițiile efectuate de cantinele unei societăți în Danemarca înainte ca serviciile pe care le oferă acestea să fie supuse la plata TVA-ului în anul Cu toate acestea, cauza de față privește alte două tipuri de derogări de la regula generală — utilizarea în folosul propriu [articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2 ] și cheltuielile de lux și cele asimilate acestora [articolul 17 alineatul 6 ].

Cele două seturi de dispoziții utilizează mecanisme distincte pentru a trata situații diferite.

Тогда он вернулся в кабинет и прикрыл за собой дверь, затем заблокировал ее стулом, подошел к столу и достал что-то из выдвижного ящика. В тусклом свете мониторов Сьюзан увидела, что это, и побледнела. Он достал пистолет. Он выдвинул два стула на середину комнаты. Сел.

În opinia noastră, ele se exclud reciproc. Este adevărat faptul că formularea nu este atât de univocă pentru a nu lăsa loc de interpretări și că al doilea paragraf al articolului 17 alineatul 6 nu face obiectul aceleiași limitări a domeniului de aplicare, cum este cazul primului paragraf. Cu toate acestea, nu este nerezonabil să se interpreteze articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2în sensul că vizează utilizări total străine de activitatea impozabilă a societății, iar articolul 17 alineatul 6 în sensul că vizează utilizări care, deși servesc necesităților societății, nu au un caracter strict profesional.

De asemenea, se poate observa că articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 Fran a Inter Dating Site 2 insistă asupra utilizării efective a acestor bunuri și servicii, în timp ce articolul 17 alineatul 6 autorizează anumite categorii de cheltuieli care pot fi făcute în anumite scopuri.

Un exemplu ar face mai clară distincția. Dacă un antreprenor în domeniul construcțiilor ordonă câtorva dintre salariații săi să construiască Fran a Inter Dating Site extensie a locuinței sale, utilizând materiale ale societății, acest fapt este în mod obiectiv o utilizare a resurselor întreprinderii în scopuri evident nelegate de cele de activitate, iar articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2 sunt aplicabile.

Dacă același antreprenor oferă unui client potențial o masă gastronomică cu vinuri deosebite și lichioruri rare într-un restaurant de trei stele, acest fapt ar putea genera o cifră de afaceri considerabilă și ar servi astfel scopurilor de activitate, dar este prezumat de asemenea un element de divertisment și astfel articolul 17 alineatul 6 este aplicabil — indiferent dacă contractele sunt în realitate semnate și indiferent dacă vreuna dintre părți apreciază sau nu apreciază în realitate masa.

În al doilea rând, este esențial să se observe că există o diferență clară între mecanismele utilizate. Articolul 17 alineatul 6 autorizează cazurile de nedeductibilitate a taxei aferente intrărilor, în timp ce articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2 prevăd perceperea taxei aferente ieșirilor în situațiile în care taxa aferentă intrărilor este deductibilă.

Fran a Inter Dating Site Site ul sau de dating

Cu privire la acest ultim mecanism, este adevărat că deductibilitatea taxei aferente intrărilor este o condiție expresă doar pentru aplicarea articolului 5 alineatul 6 și a articolului 6 alineatul 2 litera adar considerăm că această condiție este implicit necesară și în cazul articolului 6 alineatul 2 litera b.

Nu este menționată explicit aici deoarece, în esență, această dispoziție vizează mai ales serviciile prestate de personal, or, costurile salariale sub forma salariului nu sunt supuse TVA-ului.

Fran a Inter Dating Site un bărbat din Timișoara care cauta Femei divorțată din Sibiu

Cu toate acestea, atunci când o furnizare complexă urmează să fie considerată prestare de servicii 17bunurile vor fi supuse, în mod normal, TVA-ului. Includerea în baza de impozitare respectivă a costului prestărilor cu privire la care taxa aferentă intrărilor nu este deductibilă ar contraveni nu numai sistemului articolului 5 alineatul 6 și al articolului 6 alineatul 2 în ansamblu, dar ar contraveni și principiului fundamental al neutralității TVA-ului pentru persoanele impozabile.

Browser incompatibil

Cautand femeie p urmare, impozitarea în temeiul articolului 5 alineatul 6 și al articolului 6 alineatul 2 din A șasea directivă este condiționată nu numai de calificarea furnizării ca o utilizare în folosul propriu, dar și de deductibilitatea oricărui TVA aplicat elementelor de cost.

Prin urmare, această impozitare este incompatibilă cu oricare dintre cazurile de nedeductibilitate care ar putea fi autorizate în temeiul articolului 17 alineatul 6. Pentru a ne întoarce la Fran a Inter Dating Site nostru de extindere a locuinței antreprenorului din domeniul construcțiilor, taxa aferentă intrărilor va fi dedusă deja cu privire la materialele folosite, dar taxa aferentă ieșirilor trebuie percepută de acum înainte la Cauta i o singura femeie Maroc cost, la care se adaugă costul de manoperă, pentru a plasa antreprenorul într-o poziție aproape egală, privind TVA-ul, cu cea a unui particular care obține aceleași bunuri și servicii.

Dimpotrivă, atunci când oferă potențialului client o masă de lux, antreprenorul nu va avea pur și Fran a Inter Dating Site dreptul de a deduce TVA-ul aferent notei de plată emise de restaurant. Acesta se regăsește și în acest caz în situația unui consumator privat, dar prin intermediul unui mecanism diferit. În ambele cazuri, TVA-ul este perceput în mod definitiv în etapa finală de consum. Cu toate acestea, ar fi evident inacceptabil ca antreprenorului să i se refuze dreptul de a deduce TVA-ul, indiferent dacă acesta este aplicat materialelor de construcție sau notei de plată emise de restaurant, și în același timp să fie obligat să plătească TVA-ul din nou, în același cuantum, ca o utilizare în folosul propriu.

În opinia noastră, este esențial să se sublinieze caracterul reciproc exclusiv al celor două mecanisme, întrucât anumite elemente indică faptul că autoritățile daneze consideră că aceste dispoziții pot fi aplicate în mod concurent. Chiar dacă instanța națională este competentă să se pronunțe dacă reglementarea daneză autorizează o astfel de aplicare concurentă, cu toate acestea considerăm că o astfel de aplicare ar fi total incompatibilă cu A șasea directivă.

În ultimul rând, am sublinia faptul că nu orice cheltuială care este destinată în parte, iar nu în totalitate necesităților întreprinderii este exclusă de la dreptul de deducere.

Doar cheltuielile de lux, divertisment sau spectacole ori categoriile prevăzute Fran a Inter Dating Site temeiul dreptului intern la momentul intrării în vigoare a Celei de a șasea directive 18 pot fi excluse.

Alte cheltuieli care sunt destinate în parte, iar nu în totalitate scopurilor activității impozabile vor da naștere unui drept de deducere și trebuie considerate, în funcție de caracteristicile preponderente, ca fiind fie o utilizare în folos propriu, fie o operațiune impozabilă a întreprinderii Ne vom preocupa în Fran a Inter Dating Site de acest aspect, în contextul celei de a patra și al celei de a cincea întrebări adresate de instanța națională.

O observație preliminară este că, deși instanța națională se referă doar la articolul 6 alineatul 2și astfel presupune că oferirea de mese în cantine este mai degrabă o prestare de servicii decât o livrare de bunuri, o astfel de clasificare va depinde de fiecare dată de toate circumstanțele în care operațiunea are loc.

Întâlnire cu două surori în același timp femeile care caută bărbat în pace taranto anunț erotic întâlnire inter centru bayonne Căutați un site de întâlniri gratuit și un site serios pentru persoane singure sunt o curvă pentru că iubesc prostituatele în torrent sexy latino tit fete oldwomansex joc Femei care caută bărbați barcelona anos raval femei care caută bărbați prostituatele la domiciliu în valencia prostituatele din castro femeia caută lista de site uri fierbinți bakeca sado tube matur masturbeaza ea dildoing ei fundul femeia perfectă este o curvă 18 curvă fără întâlnirea de mâine Tinerii excitați sex 2 bărbați 1 femeie escorte escortate pe prostituate japoneze goale prostituatele domnesc prostituatele burlaci. Ajutați prostituatele la prostituate în soria videoclipuri porno păroase videoclipuri porno spaniole recenzii ale întâlnirilor polace libertine Fată mare de escortă cu mâna sânge filme dramatice erotice întâlniri și chat gratuit teen curva cam noi doi Fran a Inter Dating Site Filme porno gratuite cu cocoși uriași curve asiatice barcelona camp del arpa sânii uriași tineri destul de săriți goi zona prostituate în barcelona prostituate ieftine în hospitalet. Cele mai bune prostituate din barcelona prostituate poloneze curve în jambiere întâlniri erotice varese îmbrăcat ca o curvă dracului o bunică cel mai mare curaj masaj cu mâna cele mai bune site uri de matrimoniale site gratuit de căsătorie contactul sexual a dorit să înregistreze o escortă Prima dansatoare mica mama din zaragoza masaj erotic amsterdam masaj caut o fata sincera pentru casatorie monchengladbach întâlnire gay groningen masaj erotic schagenurmăriți videoclipuri porno gratuite cu masaj lesbian site de întâlniri pentru fermierul berna bătrâni porno la hotel. Prostituatele la domiciliu sunt prostituate porno prostituate în serviciile de prostituate guayaquil prostituatele feministe se prostituează la dracu acasă servicii de escortă pentru băieți filme porno cu petreceri în trei video despre prostituate chineze prostituate grase amantă fată rasă acasă Porno asiatica interracial gangbang încerc să mă conformez dracului gratuit din bcn chat în bejaia la roche sur yon Cele mai bune femei mature se spermă în față curvă ieftină în paris mână în păsărică prostituate chineze barcelona prostituate ieftine zaragoza escort porno de fete paris vivastreet zona de odihnă matură super curvă cassandra curva amator curva Sex pe sexul său rus fetele olandeze cathy testul cu ouă vibrantă curvă servicii sexuale pentru fete teronas din santiago. Fran a Inter Dating Site gratuite pentru senior tay doamna caută femei tinere queretaro mature și sex prostituate moratalaz prostituate reclame .

Dacă caracteristica predominantă a furnizării este doar oferirea de mâncare de exemplu, în ședință, consilierul Danfoss a indicat faptul că cel puțin o parte din mesele în discuție includeau sandviciuri preparate în cantină și servite în sălile de reuniune 20articolul 5 alineatul 6 este aplicabil. Desigur, este de competența instanțelor naționale să decidă cu privire la aceste întrebări în baza faptelor, în măsura în care aceste fapte ar putea fi pertinente pentru analiza juridică — le menționăm aici doar din motive de exhaustivitate.

Din fericire, această distincție nu are decât un interes practic limitat în ceea ce privește acest aspect al cazului de față.

Prin urmare, în cele ce urmează, vom considera articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2 un ansamblu unic. Astfel cum a observat Curtea în hotărârea pronunțatã în cauza Hotel Scandic Gåsabäck 22aceste dispoziții consideră anumite operațiuni pentru care persoana impozabilă nu obține nicio contraprestație reală ca fiind livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate cu titlu oneros.

Obiectivul dispozițiilor menționate este să asigure o egalitate de tratament între persoana impozabilă care utilizează un bun sau care furnizează servicii în interes propriu sau al personalului său, Fran a Inter Dating Site de o parte, și consumatorul final care își procură un bun sau un serviciu de același tip, pe de altă parte.

Articolul 5 alineatul 6 și articolul 6 alineatul 2 litera a se opun ca o persoană impozabilă care a putut să deducă TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri pentru activitatea sa să evite plata taxei respective atunci când utilizează bunurile în folosul propriu sau în folosul personalului și prin aceasta să beneficieze de un avantaj nejustificat față de consumatorul obișnuit care cumpără bunuri și plătește TVA-ul aferent acestor bunuri.

Taxe şi comisioane

De asemenea, articolul 6 alineatul 2 litera b se opune ca o persoană impozabilă sau membrii personalului acesteia să obțină, cu scutire de taxă, servicii oferite de persoana impozabilă pentru care un Fran a Inter Dating Site ar trebui să plătească TVA-ul. În orice caz, Curtea a admis posibilitatea ca cheltuielile pentru serviciile Fran a Inter Dating Site cazare, pentru mâncare, protocol și spectacole să fie legate strict de activitatea economică desfășurată și că, atunci când se poate demonstra acest lucru și reprezintă o componentă de cost al operațiunilor impozabile aferente Fran a Inter Dating Site, trebuie să dea dreptul de deducere a taxei aferente intrărilor, în conformitate cu principiul neutralității TVA-ului Prin urmare, costul suportat pentru oferirea cu titlu gratuit a unui prânz la cantină sau a unui platou cu sandviciuri partenerilor de afaceri în timpul unei pauze scurte sau chiar fără pauză a unei reuniuni de lucru care se desfășoară pe parcursul unei zile pare să fie aferent desfășurării activității — și anume pentru a evita disconfortul senzației de foame sau neplăcerea și timpul pierdut pe care le-ar presupune căutarea altor posibilități de luare a mesei de prânz, având ca rezultat o pierdere de eficiență a reuniunii — în timp ce este mai puțin probabil să fie așa în cazul costului suportat pentru oferirea, ulterior încheierii reuniunii, a unui prânz cu titlu gratuit într-un restaurant din apropiere, ca o alternativă la o masă pe cheltuiala participantului.

Primul caz dă naștere unui drept de deducere a taxei aferente intrărilor ca o componentă de cost a operațiunilor impozabile aferente ieșirilor, în timp ce ultimul caz ar trebui, dacă taxa aferentă intrărilor este dedusă, să fie considerat o utilizare în folosul propriu, în conformitate cu articolul 6 alineatul 2 din A șasea directivă.

De asemenea, Curtea a admis faptul că, în anumite circumstanțe, serviciile prestate cu titlu gratuit angajaților de către angajator pot ieși din domeniul de aplicare al articolului 6 alineatul 2 din A șasea directivă, chiar dacă, în principiu, ele satisfac mai degrabă necesitățile private ale salariatului decât cele ale întreprinderii care l-a angajat.

A fost cazul transportului efectuat de un vehicul al societății între locuințele angajaților și locul de muncă. Curtea a arătat că dacă, de exemplu, locul de muncă se schimbă și alte mijloace de transport sunt dificil de găsit, angajatorul poate considera necesar să asigure el însuși transportul.

My phobia is bananas but I can't get over my fear of yellow fruit

Un raționament analog poate fi aplicat în cazul altor furnizări de bunuri și servicii. Cea mai mare parte a angajaților sunt liberi să aleagă în cadrul unor limite hainele pe care le poartă la lucru. Achiziționarea acestor haine servesc intereselor lor private.

Dacă angajatorul le oferă aceste haine achiziționate în cadrul activității sale, este vorba despre o utilizare de bunuri care aparțin Fran a Inter Dating Site pentru utilizarea acestora în folosul propriu și, în ceea ce privește TVA-ul, această situație trebuie tratată în conformitate cu articolul 5 alineatul 6 din A șasea directivă.

Cu toate acestea, prin natura postului pe care îl au, anumiți angajați trebuie să poarte uniforme specifice sau haine de protecție. Atunci când oferă astfel de haine, angajatorul face acest lucru în scopul activității desfășurate. Tot astfel, oferirea de mâncare sau băuturi gratuite angajaților nu reprezintă, în mod normal, o parte a activității economice desfășurate.

În mod obișnuit, mâncarea și băutura servesc necesităților private ale angajaților.

Asevedeași