Om cautand femeie arbeare.

ACTA MUSEI TUTOVENSIS VI

Pop, c. Petrescu, Muscel, c.

  1. Anul VI, Nr.
  2. Fiecare OM i-a creat perechea sau dualul, dup chipul i asem narea lui.
  3. Cel mai bun site de dating Nantes
  4. Хотя смерть Энсея Танкадо спасет в будущем тысячи жизней, Сьюзан никогда не примет ничего подобного: она убежденная пацифистка.

Poppescu, Dîmboviþa, c. Cãdea-þi-ar limba! Dobrin, Fãgãraº, c. Fãrã a fi bolnav, amuþeºte cineva pe o clipã cînd se sperie, cînd e biruit de sfialã, cînd resimte matrimoniale femei otaci puternicã zguduire sufleteascã. Vãcãrescu, p.

Dicþionar ms. Lugoºean, circa Col. Sinonim cu a m u þ e a l ãcare însã exprimã mai mult o stare patologicã, ºi cu a m u þ i t u r ãcare cuprinde o nuanþã de despreþ. Cantemir, Ist. M u t într-un mod trecãtor. ÀMZA, n.

Prin aceastã rotire se urmeazã una dupã alta cele patru mari schimbãri periodice: primãvarã, varã, toamnã om cautand femeie arbeare iarnã, cari în graiul vechi se numeau: v r e m i l e anului. Moxa,p. Într-un sens mai larg, se zice an numãrul de sau de zile, oricare ar fi punctul lor de plecare; iar într-o accepþiune familiarã, an este o vreme îndelungatã în genere.

Ispirescu, Ghicitori, p. Mã cãznesc de este-un an Sã fac din pelin zahar; El, pustiu,-i om cautand femeie arbeare amar! Bibicescu, col. Psaltirea ªcheianã, circa ms. Bottez, Iaºi, c.

om cautand femeie arbeare

Bunescu, Tecuci, c. Hasdeu, Rãzvan, ed. Papiu, Monum. II, p.

ŞI TÂRGOVIŞTEA

Teodorescu, c. Ion din St. Petru, ms.

om cautand femeie arbeare

În acest sens se poate întrebuinþa cu determinarea numãrului anilor, sau într-un mod nedeterminat. Nedeterminat, a cerceta despre vrîsta cuiva se zice mai poporan: a î n t r e b a anii. Anton Pann, Prov.

om cautand femeie arbeare

Cînd numãrul anilor se determinã, denaintea cifrei se pune genitivalul d e. Balada Novac ºi corbul. Astfel poate sã fie un alt an scolastic, un alt an fiscal, un alt an judiciar, un alt an pentru arende ºi chirie etc.

Caragea, Legiuire,p. La români a fost în curs de mai multe veacuri, pînã în secolul trecut, o diferinþã între unul ºi AN altul. Anul nostru oficial, luat de la bizantini prin om cautand femeie arbeare, se începea la 1 septembre ºi se numãra de la Creaþiunea lumii, presupusã a se fi petrecut cu ani om cautand femeie arbeare de naºterea Mîntuitorului, astfel cã, pentru a ºti anul creºtin, trebuia din totalitatea unei date sã scoatem de la 1 ianuariu pînã la 31 august, iar de la 1 septembre pînã la 31 decembre inclusiv.

Om cautand femeie arbeare cauza diverginþii între uzul oficial ºi între cel vulgar, în vechile texturi ne întimpinã nu rareori greºeli cronologice, fie prin neºtire, fie prin scãpare din vedere, nu numai din partea celor agramaþi, dar chiar de cãtrã cei mai cãrturari.

Uploaded by

Urechia, Letop. Text din sec. XVII Cod. Nicolae din Braºov, p. Neculce, Letop. Ca ºi ceilalþi termeni privitori la împãrþirea timpului, an se întrebuinþeazã adesea ca adverb. Cineva cãlãtoreºte cu plãcere de mai multe ori p e a n; dar a cãlãtori c u anul este a nu se mai odihni.

om cautand femeie arbeare

Nuanþa pesimistã a zicerii c u anul se învedereazã pe deplin din urmãtoarele exemple: Basmul lui Dumnezeu Þara nouã,p. Pravila Moldov. Dosofteiu, Synaxar,dec. Miron Costin, Letop. Prin aceasta, construcþiunea lui an cu î n se deosebeºte de construcþiunea lui an cu î n t r u. Cugetãri în oara morþii, circa Cuv. Sisinie, ibid. III, p. Cuvintele obicinuite la asemine închinãri sînt: Noroc sã deie Dumnezeu!

Pann, Prov. Viºoianu, c. Chiar forma am pentru an ne întimpinã într-un act de la Mihaiu Racoviþã, A. În jocul copilãrese Baba-rãdãcina din Banat D.

Juicã, Transilv. Pop, Fãgãraº, c.

om cautand femeie arbeare

Dacã ar mai fi cu putinþã o umbrã om cautand femeie arbeare îndoialã despre naºterea lui m u l þ u m e s c din m u l þ i — ani, ea s-ar rãsipi prin Dictionarul româno-latin bãnãþean, circa ms. La plural, în loc de ani e foarte deasã în vechile texturi ºi destul de rãspînditã în popor forma ai, articulat aii. Afarã de exemple împrãºtiate mai sus, iatã încã o seamã: Moxa, ,p.

ACTA MUSEI TUTOVENSIS V

O gãsim foarte des în Praxia cea tipãritã pe la ºi din care unicul exemplar cunoscut se aflã în Muzeul din Bucureºti; bunãoarã: p.

De asemenea la Coresi,ps. Aºa în Psaltirea Scheianã, circa ms. Numai forma ai derivã la noi din latinul a n n ipe cînd forma ani, deºi mai veche în aparinþã, se datoreºte totuºi în realitate analogiei singularului an. An, ca expresiune a trecutului, este în opoziþiune cu prezintele e s t — a n sau e s t — t i m p ºi cu om cautand femeie arbeare l a a n u l. Constantin Brâncovan, Condica Visteriei ms.

om cautand femeie arbeare

Cu totul altceva e sufixul nostru -an, care niciodatã nu trece la feminin în -ancã ºi -eancã sau la plural în -eni, -înce, -ence, ºi a cãruia funcþiune precisã este de a mãri sau a întãri o noþiune.

Din gol — golan; macedo-româneºte din gol — guliº — guliºan. Obedenaru, ms.

Welcome to Scribd!

De la Vrancea, Sultãnica, p. În numi personale: Vasilie — Vascu — Vãscan; Dumitru — Dumitran — Dumitranã; Iorgu — Iorgovan; Radu Radãu — Radovan; Rãduc — Rãducan; ªerb — ªerban… Holb — Holban… În derivaþiune de la o vorbã femininã, pe care o trece în masculinã: curcã — curcan; gîscã — gîscan; tufã — tufan; aldã — aldan; lipã — lipan… Din burduf — burdãhan.

Creangã, Povestea lui Harap-Alb Conv. Jipescu, Opincaru, p.

CALEIDOSCOP CULTURAL

Marian, Descîntece, p. Mîrza, Tulcea, c. Ocupîndu-se în specie cu acest sufix, Lambrior Romania IX, p. Miklosich desparte cu tot dreptul ambele sufixuri, constatînd diferinþa lor logicã ºi geneticã Lautl.

Românul -àn ne întimpinã ºi la slavi cu acelaºi sens augmentativ sau intensiv. Sufixul slavic -àn a strãbãtut la noi prin foarte puþine cuvinte întregi, mai ales printr-o seamã de numi proprii personale ca Milan, Viºan, Drãgan, Vulcan, Bejan etc. Deplina românizare a acestui sufix slavic se aseamãnã cu soartea în limbile neolatine din Occident a sufixului germanic -hart sau -hard, care la nemþi om cautand femeie arbeare caut baiat din lipcani mai ales la numi proprii ca Reinhart, Leonhard, Eburhart, Meinhart etc.

Diez, Gramm. Este ÀNA un instructiv specimen de modul de întroducere ºi de puterea de propaginaþiune a sufixelor strãine într-o limbã.

Rãmîne totuºi deschisã întrebarea: de ce oare -anŠ din ×upanŠ a trecut la noi ca jupînu, pe cînd -anŠ din Dragan se þine intact? Noi credem cã pe acesta din urmã înºIºi slavii îl rosteau dentîi cu o nazalã tare sau chiar duplã: -annŠ. În acest caz dacã, dispare orice anomalie, cãci românii au tractat într-un mod paralel pe latinul -a n u m ºi slavicul -a n Š pe de o parte, pe latinul -a om cautand femeie arbeare n u m ºi slavicul -a n n Š pe de alta, fãcînd din paganum —pãgîn ºi din ×upanŠ — jupîn, însã din Almannum — Alãman ºi din DragannŠ — Drãgan.

A-N; prép. Acest d ã p-an corespunde unui latin: de-per-ad-in. ÀNNA, n. Poporul distinge pe ambele Ana ºi le confundã totodatã. Deparaþianu, Doruri, p.

Scrierea Secreta Corectat de Listat Bun

Varlam,I, f. Ioachim ºi Ana se serbeazã la 9 septembre, iar Adormirea Sîntei Ana la 25 iuliu. Necºulescu, Olt, c. Trecem darã la: II. Liuba, c. Mangiucã Col. Cuvîntul însemneazã altceva. Reinsberg-Düringsfeld, Hochzeitsb. La greci zeul Pan, doftorul prin excelinþã, purta o cununã de bozi, adecã era B u z i a n Dierbach, Flora mythol. În terapeutica de altãdatã, toate pãrþile boziului erau întrebuinþate: rãdãcina ºi scoarþa ca emetice, purgative ºi diuretice; florile, ca stimulante ºi diuretice; iar din boabe se fãcea licoare medicinalã Littré-Robin.

III, I, T, Poez. În mitul italic, locurile favorite ale zînei A n n a Perenna erau poienele. Tot prin poiene se rãsfaþã obicinuit zînele din credinþele poporane române.

Asevedeași